• Trang chủ
  • Chuyển đổ số
  • Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế Quảng Nam

Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tầm nhìn đến năm 2030: Ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Chuyển đổi số trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân: 100% người dân được định danh y tế; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% các trạm y tế triển khai phần mềm quản lý có đẩy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế. 50% các trạm y tế xã triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám, chữa bệnh từ xa.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh: 100% các cơ sở y tế triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; 100% các bệnh viện triển khai nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám, chữa bệnh từ xa. 15% số bệnh viện trên toàn tỉnh chuyển đối số thành công, triển khai bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đấu thầu, đấu giá, thông tin về giá và các thông tin khác theo quy định đuoc công khai trên môi trường mạng. 100% cán bộ y tế (Bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành y được định danh; 100% cơ sở bán lẻ thuốc cập nhật cập nhật dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm Quản lý và kết nối Cơ sở dữ liệu Dưoc quốc gia.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì các chỉ tiêu trong mục tiêu cơ bản giai đoạn 2021-2025. 100% dich vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại được xử lý trên môi trường mạng: 50% bệnh viện chuyển đổi số thành công, triển khai bệnh án điện tử.

DOWNLOAD KẾ HOẠCH 767/KH-SYT

Tác giả:Sở Y tế Quảng Nam

Nguồn tin:Báo Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *